trường nang trong Tiếng Anh là gì?

trường nang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trường nang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trường nang

    hernia