trường lớp trong Tiếng Anh là gì?

trường lớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trường lớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trường lớp

    * dtừ

    captain, praepostor