thập trưởng trong Tiếng Anh là gì?

thập trưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thập trưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thập trưởng

    decurion