thẩm mỹ học trong Tiếng Anh là gì?

thẩm mỹ học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thẩm mỹ học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thẩm mỹ học

  aesthetics

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thẩm mỹ học

  * noun

  aesthetics

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • thẩm mỹ học

  aesthetics