tang sự trong Tiếng Anh là gì?

tang sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tang sự

    funeral ceremonies, obsequies

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tang sự

    funeral ceremonies, obsequies