nhịp tiến triển trong Tiếng Anh là gì?

nhịp tiến triển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhịp tiến triển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhịp tiến triển

    the rate of advance