nhịp đi trong Tiếng Anh là gì?

nhịp đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhịp đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhịp đi

    pace, cadence

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhịp đi

    pace, cadence