ngu tối trong Tiếng Anh là gì?

ngu tối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngu tối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngu tối

    ignorant; uneducated, unlearned

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngu tối

    dumb, ignorant, uneducated, unlearned