ngu độn trong Tiếng Anh là gì?

ngu độn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngu độn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngu độn

    xem ngu đần

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngu độn

    dull-witted