ngu dân trong Tiếng Anh là gì?

ngu dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngu dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngu dân

  stupid people; ignoramus

  chính sách ngu dân obscurantism

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngu dân

  stupid people

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngu dân

  stupid people