ngộ nạn trong Tiếng Anh là gì?

ngộ nạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngộ nạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngộ nạn

    be in danger; meet with an accident

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngộ nạn

    Be in danger

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngộ nạn

    be in danger, have an accident