nửa trong suốt trong Tiếng Anh là gì?

nửa trong suốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa trong suốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa trong suốt

    * ttừ

    semitransparent