nửa cung trong Tiếng Anh là gì?

nửa cung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa cung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa cung

    (nhạc) chromatic

    gam nửa cung chromatic scale

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nửa cung

    chromatic