nửa lít bia trong Tiếng Anh là gì?

nửa lít bia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa lít bia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa lít bia

    * dtừ

    schooner