nửa tin nửa ngờ trong Tiếng Anh là gì?

nửa tin nửa ngờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa tin nửa ngờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa tin nửa ngờ

    to doubt; to be uncertain; to half-believe

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nửa tin nửa ngờ

    to doubt, be uncertain, half-believe