nửa tài liệu nửa truyện trong Tiếng Anh là gì?

nửa tài liệu nửa truyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa tài liệu nửa truyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa tài liệu nửa truyện

    * ttừ

    semi-documentary