nửa ngạc nhiên trong Tiếng Anh là gì?

nửa ngạc nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa ngạc nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nửa ngạc nhiên

    half-surprised