nửa nạc nửa mỡ trong Tiếng Anh là gì?

nửa nạc nửa mỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa nạc nửa mỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa nạc nửa mỡ

    * ttừ

    serio-comic