nửa đường thẳng trong Tiếng Anh là gì?

nửa đường thẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa đường thẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa đường thẳng

    * dtừ

    half-line