nụ hôn từ biệt trong Tiếng Anh là gì?

nụ hôn từ biệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ hôn từ biệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nụ hôn từ biệt

    parting/goodbye/farewell kiss