nộp vạ trong Tiếng Anh là gì?

nộp vạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nộp vạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nộp vạ

    xem nộp phạt