nộp tiền chuộc trong Tiếng Anh là gì?

nộp tiền chuộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nộp tiền chuộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nộp tiền chuộc

    * ngđtừ

    ransom