nặng trầm trọng trong Tiếng Anh là gì?

nặng trầm trọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nặng trầm trọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nặng trầm trọng

    * phó từ badly