loạn tinh thần trong Tiếng Anh là gì?

loạn tinh thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loạn tinh thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loạn tinh thần

    * ttừ

    psychotic