loạn tiết mồ hôi trong Tiếng Anh là gì?

loạn tiết mồ hôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loạn tiết mồ hôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loạn tiết mồ hôi

    * dtừ

    hidrosis