lực lượng tự vệ trong Tiếng Anh là gì?

lực lượng tự vệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lực lượng tự vệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Lực Lượng Tự Vệ

    (Japanese) Self-Defense Forces