lực lượng an ninh trong Tiếng Anh là gì?

lực lượng an ninh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lực lượng an ninh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lực lượng an ninh

    security forces

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lực lượng an ninh

    security forces