lực lượng tại chỗ trong Tiếng Anh là gì?

lực lượng tại chỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lực lượng tại chỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lực lượng tại chỗ

    local forces