lực lượng dự trữ trong Tiếng Anh là gì?

lực lượng dự trữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lực lượng dự trữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lực lượng dự trữ

    * dtừ

    reserve