lực lương an ninh trong Tiếng Anh là gì?

lực lương an ninh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lực lương an ninh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lực lương an ninh

    peacekeeping force