lỗi trầm trọng trong Tiếng Anh là gì?

lỗi trầm trọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗi trầm trọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗi trầm trọng

    fatal mistake/error