lỗi quy cho ai trong Tiếng Anh là gì?

lỗi quy cho ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗi quy cho ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗi quy cho ai

    * dtừ

    imputation