lỗi đánh máy trong Tiếng Anh là gì?

lỗi đánh máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗi đánh máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗi đánh máy

    typing error; typist's error; keyboarding error