giật cướp đi trong Tiếng Anh là gì?

giật cướp đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giật cướp đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giật cướp đi

    * thngữ

    to tear away