gió thay đổi trong Tiếng Anh là gì?

gió thay đổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gió thay đổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gió thay đổi

    * dtừ

    variable