gió mặt trời trong Tiếng Anh là gì?

gió mặt trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gió mặt trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gió mặt trời

    solar wind