doanh sinh trong Tiếng Anh là gì?

doanh sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ doanh sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • doanh sinh

    make/earn one's living/livelihood

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • doanh sinh

    to earn one’s living or livelihood