đinh tráng trong Tiếng Anh là gì?

đinh tráng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đinh tráng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đinh tráng

    (từ cũ) able-bodied young man

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đinh tráng

    able-bodied young man