đinh hương trong Tiếng Anh là gì?

đinh hương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đinh hương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đinh hương

    close (kind of spice)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đinh hương

    Close (kind of spice)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đinh hương

    close (kind of spice)