đinh tà đầu trong Tiếng Anh là gì?

đinh tà đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đinh tà đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đinh tà đầu

    * dtừ

    brad