đứt gãy oằn trong Tiếng Anh là gì?

đứt gãy oằn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đứt gãy oằn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đứt gãy oằn

    drag-fault