đứt gãy đơn trong Tiếng Anh là gì?

đứt gãy đơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đứt gãy đơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đứt gãy đơn

    single fault