đồ lếu láo trong Tiếng Anh là gì?

đồ lếu láo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ lếu láo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ lếu láo

    * dtừ

    varlet