đồ án trong Tiếng Anh là gì?

đồ án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ án

    plan; design

    đồ án trang trí hàng mỹ nghệ designs for decorating handicraft products

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đồ án

    Plan, desig

    Đồ án trang trí hàng mỹ nghệ: Designs for decorating handicrafts products