đồ đĩ trong Tiếng Anh là gì?

đồ đĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ đĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ đĩ

    whore (term of abuse)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồ đĩ

    whore (term of abuse)