đồ chó chết trong Tiếng Anh là gì?

đồ chó chết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ chó chết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ chó chết

    * dtừ

    bugger