đồ chó đẻ trong Tiếng Anh là gì?

đồ chó đẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ chó đẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ chó đẻ

    son of a bitch

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồ chó đẻ

    son of a bitch