đồ băng bó trong Tiếng Anh là gì?

đồ băng bó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ băng bó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ băng bó

    * dtừ

    dressing