đồ đỏm đáng trong Tiếng Anh là gì?

đồ đỏm đáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ đỏm đáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ đỏm đáng

    * dtừ

    kitsch