đồ đĩ thoả trong Tiếng Anh là gì?

đồ đĩ thoả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ đĩ thoả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ đĩ thoả

    dirty whore (term of abuse)